Splošni pogoji poslovanja družbe Velika planina d.o.o.

SPLOŠNE DOLOČBE

 • Vozovnice lahko kupite v blagajni na spodnji postaji nihalne žičnice in v okrepčevalnici Skodla na zgornji postaji nihalne žičnice v času, ko je okrepčevalnica odprta.
 • Prodaja in nadzor vozovnic poteka preko računalniško vodenih blagajn in magnetnih čitalcev. Na kontrolnih mestih so obiskovalci dolžni vozovnice pokazati brez poziva oz. na poziv pooblaščene osebe. Pooblaščena oseba je vsaka oseba, ki je zaposlena v družbi Velika planina d.o.o.
 • POSLABŠANJE VREMENA, MEGLA VETER, ZAPORA PROG, PREKINITEV ALI ZASTOJ DELOVANJA POSAMEZNIH NAPRAV NISO RAZLOGI ZA POVRNITEV KUPNINE ALI PODALJŠANJE VELJAVNOSTI VOZOVNICE.

Obiskovalcem, ki Velike planine ne poznajo, priporočamo:

 • Da se pred nakupom pozanimajo o vremenskih razmerah in obratovanju naprav
 • Da se na planino podajo primerno opremljeni glede na vremenske razmere

 

NAKUP IN VELJAVNOST VOZOVNIC

 • Dnevne in poldnevne smučarske vozovnice omogočajo enkraten dostop in sestop s planine z nihalno žičnico.
 • Povratna vozovnica za nihalko oz. nihalko in sedežnico velja 14 dni za sestop s planine.
 • V času obratovanja žičnic rešuje reklamacije blagajna na spodnji postaji nihalke.
 • Sezonske in letne neprenosljive vozovnice niso veljavne brez fotografije imetnika.
 • Sezonsko oz. letno neprenosljivo vozovnico lahko pooblaščena oseba odvzame ob ugotovitvi zlorabe vozovnice.
 • Sezonske vozovnice veljajo za čas trajanja posamezne sezone za katero so kupljene.
 • Letna vozovnica velja 365 dni od dneva nakupa.
 • Izgubljeno ali poškodovano sezonsko ali letno vozovnico je mogoče nadomesti. Vozovnica se nadomesti ob predložitvi potrdila o izdaji ali identifikacijskega kartončka vozovnice, v 7 dneh po prijavi. Za izdajo nadomestne vozovnice zaračunamo stroške zamenjave po ceniku.
 • Klasična dnevna (povratna, enosmerna) vozovnica je veljavna 6 mesecev od datuma izdaje (odtisnjenega na vozovnici).
 • Pretečeno dnevno ali poldnevno vozovnico, ki ni starejša od 12 mesecev, je možno podaljšati na spodnji blagajni nihalke. Doplačilo za podaljšanje 1 (ene) vozovnice je 5€. Podaljšati jo je možno za 3 mesece od dneva podaljšanja.
 • Otroci do dopolnjenega 6. leta starosti se na žičniških napravah lahko vozijo brez  vozovnice, vendar samo v spremstvu staršev oz. odrasle osebe.
 • Otroci od dopolnjenega 6. leta do dopolnjenega 14. leta starosti imajo ob predložitvi dokazila o starosti pravico do nakupa otroške vozovnice.
 • Do dijaške, študentske oz. upokojenske vozovnice so upravičeni le tisti dijaki, študenti oz. upokojenci, ki ob nakupu vozovnice predložijo veljavno dokazilo o svojem statusu (indeks, potrdilo o šolanju, dijaško ali študentsko izkaznico oz. pokojninski odrezek ali izkaznico upokojenskega društva)
 • Do družinske vozovnice so upravičene vse družine (starša + do 4 otroci (vsak naslednji otrok plača po ceniku) do dopolnjenega 14. leta starosti) ob primernem dokazilu (osebni dokument)
 • Družba si pridržuje pravico do največ 40 delovnih dni neobratovanja letno zaradi vzdrževalnih del.
 • Podjetje Velika planina d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen, o katerih vsaj en (1) dan vnaprej obvesti uporabnike oz. obiskovalce na spletni strani družbe. Vse cene so v EUR (evrih).

 

POVRAČILO KUPNINE

 • Kupljenih vozovnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitev kupnine. Družba ne prizna nobenega nadomestila za izgubljene vozovnice.
 • Slabo vreme, megla, veter, zapora prog, prekinitev in zastoj delovanja naprav niso razlogi za povrnitev kupnine ali podaljšanje veljavnosti vozovnice.
 • V primeru poškodbe smučarja, ob posredovanju reševalcev na smučišču, družba povrne kupnino samo za terminsko (več dnevno) vozovnico in to na podlagi poškodbenega lista reševalne službe. Kupnina se povrne od naslednjega dne dalje. Družba ne povrne kupnine za terminsko (več dnevno) vozovnico v primeru bolezni.
 • V primeru poškodbe obiskovalca na območju Velike planine, območju žičniških naprav ali gostinskih objektov v lasti družbe, podjetje Velika planina d.o.o. ni dolžno vrniti kupnine vozovnice. Prav tako podjetje ni dolžno vrniti kupnine spremljevalcu, ki spremlja poškodovano osebo.
 • Kupnina se ne vrača spremljevalcem poškodovanega smučarja, ki so skupaj s ponesrečenim predčasno zapustili smučišče.

 

ZLORABA VOZOVNIC

 • Vozovnice so neprenosljive, razen prenosnih sezonskih in letnih vozovnic.
 • Pri že kupljenih vozovnicah ni mogoče spremeniti veljavnosti vozovnic.
 • Vozovnica velja 6 mesecev od dneva nakupa do porabe števila voženj določenih vozovnic.
 • Poskus ali zloraba vozovnice in kršenje pravil varnega smučanja, so razlog za takojšen odvzem vozovnice. Za odvzem smučarske ali letne vozovnice je pooblaščena vsaka zaposlena oseba v družbi Velika planina d.o.o. ali nadzornik smučišča.
 • Družba si pri zlorabi vozovnice ali kršenju reda oz. pravil varnega smučanja in vožnje z žičniškimi napravami pridržuje pravico do kazenske prijave zoper kršitelja, oz. prijave sodniku za prekrške.
 • Pri zlorabi vozovnice je kršitelj, ki je udeležen v nesreči, sam dolžan poravnati stroške reševanja.

 

POŠKODOVANJE NAPRAV NA SMUČIŠČIH IN ŽIČNICAH, VARNOST OBRATOVANJA

 

 • Velika planina o.o. prepoveduje vsako oglaševanje in lepljenje letakov na objektih in površinah ki so v lasti podjetja. Oglašuje se lahko le po predhodnem dogovoru s podjetjem. Kazen za tovrstno oglaševanje je 500,00 €.
 • Če družba ugotovi, da je obiskovalec poškodoval žičniško ali katero drugo napravo, je povzročitelj ali njegov skrbnik dolžan povrniti škodo. Družba si pridržuje pravico do sprožitve kazenskega pregona zaradi poškodovanja tuje lastnine in ogrožanja varnosti prevozov. Do končne ugotovitve višine škode sme družba od povzročitelja zahtevati kavcijo v višini 200,00 € ali zadržati opremo.
 • Družba odreka dostop na žičnice in na smučišče vinjenim osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo ravnanje družba ne odgovarja.
 • Na vseh žičniških napravah je prepovedano kajenje, uporaba odprtega ognja ter odmetavanje cigaretnih ogorkov in smeti, zaradi nevarnosti požara na trasi žičnic.

 

SPLOŠNA DOLOČILA ZA OBRATOVANJE ŽIČNIC

 

 • Delovni čas žičnic se prilagaja dnevnemu stanju vremenskih razmer.
 • Glede na število obiskovalcev, nihalka prične ali preneha voziti, pred ali po uradnem delovnem času, in vozi neprekinjeno, na vsako polno uro ali po urniku, ki je objavljen na spodnji blagajni nihalke. O obratovanju izven urnika odloča vodja obratovanja ali oseba, ki ga nadomešča.
 • Družba lahko zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov izključi iz obratovanja posamezne žičniške naprave in smučarske proge. Zožena ponudbe ni razlog za znižanje cen vozovnic.
 • Kratkotrajno zaustavitev naprave med rednim obratovanjem mora odobriti vodja obratovanja oziroma njegov namestnik. Soglasje vodja obratovanja odredi na podlagi prehodnega dogovora, da gre za gibalno ovirano osebo ali osebo, ki poda tehten razlog za kratkotrajno zaustavitev naprave. Le ta mora na to sprevodnika oz. strojnika naprave opozoriti pred vstopom na žičniško napravo.

 

PREVOZ OTROK, DOMAČIH ŽIVALI, PRTLJAGE IN TOVORA

 

 • Na žičnicah je prepovedano prenašanje otrok in domačih živali v nahrbtnikih.
 • Prevoz invalidov, ki z žičniških naprav težko izstopijo ter želijo pomoč oziroma zaustavitev žičniške naprave za vstop ali izstop, je možen po prehodni najavi oz. dogovorom z vodstvom družbe. Prevoz je možen v spremstvu odgovorne osebe.
 • V ceno letnih vozovnic ni vključena dodatna prtljaga ali kolo. Le to je imetnik letne vozovnice dolžan doplačati na blagajni pred vstopom v nihalko.
 • Prevoz osebne prtljage (1 kos/osebo) do 15 kg je brezplačen (kovček, nahrbtnik, torba, smuči itd.) Ostala dodatna prtljaga se zaračunava po ceniku glede na težo prtljage. Zaposleni v družbi Velika planina d.o.o. si pridržujejo pravico do tehtanja prtljage.
 • Potnik je dolžan dodatno prtljago javiti na blagajni nihalke.
 • Prevoz tovora nad 15 kg se obračuna po ceniku v celotni teži.
 • Prevoz kolesa se zaračuna po ceniku.
 • Prevoz koles, in jadralnih padal je možen in dovoljen z nihalko, pa tudi z dvosedežnico Šimnovec. Prevoz se zaračuna po ceniku.
 • Prevoz tovora nad 100 kg je potreben predhodni dogovor z dežurnim strojnikom nihalke. Tovor ter izredni prevoz se plača po ceniku.
 • V ceno prevoza tovora ni všteta pomoč delavcev družbe pri nakladanju in razkladanju ter razvoz tovora po planini. Pomoč in razvoz se lahko po predhodnem dogovoru dogovori in plača.
 • Prevoz vnetljivih in nevarnih snovi je možen vsak petek, po redni vožnji ob 13. uri. Prevoz tovora se plača po ceniku.

 

 • Prevoz psov (razen službenih v času intervencije) je dovoljen pod pogojem, da je pes čist, zdrav, na vrvici in ima nagobčnik.
 • Psom vodičem ter psom pomočnikom invalidom ni potrebno imeti nagobčnika v skladu z ZZZiv-UPB2 13. Člen.
 • Prevoz ptic, mačk in drugih malih živali je dovoljen le v kletkah ali na drug primeren način, ki ne moti in ne ovira ostalih potnikov, ob izpolnjevanju higiensko sanitarnih predpisov.

 

ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

 

 • Imetnik vozovnice je z nakupom vozovnice pri prevozu na vseh žičniških napravah zavarovan zoper telesne poškodbe ali poškodovanje opreme oz. tovora, če poškodbe nastanejo po krivdi ali malomarnosti upravljalca žičnic.
 • Družba ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe in poškodovanje opreme imetnikov vozovnic in drugih oseb, če poškodbe nastanejo kot posledica neupoštevanja: razmer na žičniških napravah, na smučišču, števila obiskovalcev, vremena, kakovosti snega, neprilagojene vožnje, neupoštevanja pravil FIS, oznak in navodil upravljalca žičnic, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive športne opreme, smučanja in vožnje z žičniškimi napravami pod vplivom alkohola ali mamil itd.
 • Družba ne prevzema nobene odgovornosti za nepravočasno dostavo in prevoz nepravilno pakiranega tovora (poškodovanje, zmrzal, itd.). tovor mora biti pravilno pakiran in pripravljen za prevoz na žičniških napravah in zaščiten pred odtujitvijo, sicer ga mora spremljati lastnik ali predstavnik lastnika.
 • Pogoja za morebitni odškodninski zahtevek družbi sta predložitev veljavne smučarske vozovnice na dan poškodbe in zapisnik reševalne službe o nezgodi.
 • V primeru povzročitve nesreče na smučišču ali žičniški napravi si družba pridržuje pravico za sprožitev kazenskega postopka, oziroma postopka za prekršek zoper povzročitelja.

 

PARKIRANJE IN UPORABA PARKIRNIH PROSTOROV

 

 • Parkiranje oz. uporaba parkirnih prostorov pri spodnji postaji nihalne žičnice je brezplačna za uporabnike žičniških naprav – vozniki so dolžni upoštevati prometno signalizacijo in navodila redarjev.
 • Za parkirana vozila družba ne prevzema nobene odgovornosti.
 • Lastnikom parkiranih vozil, ki ne koristijo žičniških naprav ali namestitvenih kapacitet družbe, lahko družba Velika planina d.o.o. odredi plačilo parkirnine.
 • Prepovedano je nočno parkiranje avtodomov na parkiriščih v lasti družbe Velika planina.

 

POSEBNE DOLOČBE O VARNOSTI IN REDU NA SMUČIŠČIH

 

 • Smučar je na smučišču dolžan upoštevati navodila varnostne službe, delavcev žičnice in nadzornikov na smučišču, upoštevati pa je dolžan tudi odredbe vseh opozorilnih in obvestilnih tabel na smučišču ter pravila FIS.
 • PREPOVEDANO JE smučanje v nasprotju s pravili FIS in določbami zakona o varnosti na javnih smučiščih ter vrivanje v vrste pred žičnicami. Kršitev se lahko kaznuje s takojšnjim odvzemom vozovnice brez odškodnine. Za odvzem vozovnice je pooblaščen nadzornik na smučišču. PREPOVEDANO JE smučanje po zaprtih progah, označenih z znakom ZAPRTA PROGA.
 • ABSOLUTNA PREPOVED velja za prehod preko ograj, s smučmi ali brez njih, saj le te omejujejo smučišče nad prepadi in različnimi vrstami (tudi snežnih) previsov in prepadov.
 • PREPOVEDANO JE smučanje po gozdu in po ruševju.
 • Reševalna služba in prva pomoč delujeta ves čas obratovanja žičniških naprav. Reševalci nadzirajo le urejena smučišča in odprte smučarske proge. Stroške reševanja in prve pomoči na zaprtih smučarskih progah in izven urejenih smučišč udeleženec krije sam.
 • Smučanje po trasi vlečnic ni dovoljeno. Trase vlečnic se lahko prečka samo na posebej označenih mestih.
 • Hoja in sankanje po smučarskih progah nista dovoljena.
 • Vodenje psov na vrvici ali brez nje na smučarskih progah ni dovoljeno.
 • Vožnja z motornimi sanmi po smučarskih progah ni dovoljena.

 

Kamniška Bistrica, 1.11.2018

 

Velika planina d.o.o.,

Leon Keder, direktor