Velika planina d.o.o. načrtuje ureditev turistično-gostinskih objektov in njihove širše okolice v dolini Kamniške Bistrice in na Veliki planini v občini Kamnik. Gradnja in ureditev ključnih območij dostopa na območje Velike planine bo doprinesla k razvoju turizma ob istočasnem doseganju zmanjševanja negativnih vplivov na naravno okolje na predmetni lokaciji. Skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije smo pripravili natečaj, kjer se pričakuje inovativna, v potrebe turista in obiskovalca usmerjena rešitev v skladu s sodobnimi smernicami razvoja turizma s katero postane mednarodno priznan model sonaravnega, v obiskovalca usmerjenega in vzdržnega turizma tudi preko arhitekturnih zasnov in umeščanja v prostor. S celovito ureditvijo treh območij in strokovno najprimernejšo projektno rešitvijo arhitekturnih zasnov želimo z občino Kamnik zagotoviti:

 • spodbujanje razvoja sonaravnega, odgovornega turizma z zagotavljanem trajnostne in kakovostne ponudbe, ki
  bo zaradi unikatnosti področja in kakovosti (avtentičnosti, inovativnosti, umestitve ) obiskovalcem nudil
  kakovost in izjemnost ter lokalni skupnosti in ponudnikom prinašal visoko dodano vrednost,
 • zmanjševanje okoljskega ter podnebnega odtisa, z vpeljavo okolju prijaznejših materialov, tehnologij in
  trajnostnega prometa,
 • vzbuditi vrhunsko izkušnjo pri obiskovalcih in domačinom vrniti ponos

Z javnim natečajem bosta izbrana strokovno najprimernejša urbanistična, arhitekturna in krajinsko – arhitekturna rešitev in v nadaljevanju postopka izdelovalec projektne dokumentacije za gradnjo in ureditve treh območij in turistično-gostinskih objektov na Veliki planini. Natečajna naloga opredeljuje izhodišča in usmeritve za izdelavo natečajne rešitve, ki je razdeljena na projektni in anketni del. Predmet projektnega dela natečaja so obnove, rekonstrukcije in novogradnje z možnostjo predhodnih odstranitev na treh lokacijah v dolini Kamniške Bistrice in na Veliki planini. Predmet anketnega dela je ureditev vzhodnega dela območja spodnje postaje nihalke in del območja Velike planine.

Predmet natečaja je celovita rešitev z obravnavo treh območij v smislu navezave in umeščanja v prostor na način, ki omogoča okoliščine za nadaljnji razvoj turizma pri izviru Kamniške Bistrice, plezalne stene in spoštovanje unikatnosti ponudbe Velike planine kot izjemne naravne vrednote. Predmet natečaja je obravnava treh lokacij z obstoječimi objekti, ki predstavljajo stavbno dediščino arhitekta Vlasta Kopača. Objekti, ki so v času uporabe zgoreli, bili večkrat prizidani so ohranili osnovno namembnost in so s programom investitorja predmet vrednotenja za rešitve, ki celovito obravnavajo obstoječo in bodočo urbanistično-arhitekturno in krajinsko zasnovo.

Natečajniki naj kritično pristopijo do vrednotenja posameznih območij in obstoječih objektov, in ob spoštovanju dediščine arhitekta Kopača, presodijo in predlagajo funkcionalno in oblikovno rešitev po kriterijih kritičnega regionalizma in alpske arhitekture. Ob tem je treba upoštevati tipologije gradenj, pogoje iz veljavnih
prostorskih aktov in smernice nosilcev urejanja prostora. Lokaciji spodnje in zgornje postaje gondolske nihalke sta glavni dostop na območje Velike planine, kjer se preko sedežnice Šimnovec navezujeta na najvišjo točko Velike planine, zato je lokacija gostišča Zeleni rob na obravnavana širše in vključuje še srednjo in izstopno postajo sedežnice Šimnovec. Na vseh treh lokacijah so že umeščeni obstoječi objekti, kjer so posegi v naravno okolje omejeni:

 • A1 – območje spodnje postaje nihalke
 • A2 – območje zgornje postaje nihalke
 • A3 – območje gostišča Zeleni rob

Vse informacije o natečaju si lahko ogledate na strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!