Splošni pogoji

Splošne določbe

 • Vozovnice lahko kupite v blagajni na spodnji  ter zgornji postaji nihalne žičnice
 • Prodaja in nadzor vozovnic poteka preko računalniško vodenih blagajn in magnetnih čitalcev. Na kontrolnih mestih so obiskovalci dolžni vozovnice pokazati brez poziva oziroma na poziv pooblaščene osebe.
 • POSLABŠANJE VREMENA, MEGLA VETER, ZAPORA PROG, PREKINITEV ALI ZASTOJ DELOVANJA POSAMEZNIH NAPRAV NISO RAZLOGI ZA POVRNITEV KUPNINE ALI PODALJŠANJE VELJAVNOSTI VOZOVNICE.

Obiskovalcem, ki Velike planine ne poznajo, priporočamo:

 • DA SE PRED NAKUPOM VOZOVNIC PREPRIČAJO O VREMENSKIH IN OBRATOVALNIH RAZMERAH NA PLANINI.
 • DA SI PRED ODHODOM NA PLANINO / SMUČIŠČE ZARADI OSEBNE VARNOSTI OGLEDAJO PANORAMSKO SLIKO PLANINE / SMUČIŠČA NA SPODNJI POSTAJI NIHALKE.
 • DA SE NA PLANINO PODAJO PRIMERNO OPREMLJENI.

Nakup in veljavnost vozovnic

 • Dnevne in poldnevne smučarske vozovnice omogočajo enkraten dostop in sestop s planine z nihalno žičnico in neomejene vožnje s sedežnico in vlečnicami.
 • Povratna vozovnica za nihalko oz. nihalko in sedežnico velja 10 dni za sestop s planine.
 • V času obratovanja žičnic rešuje reklamacije blagajna na spodnji postaji nihalke.
 • Terminske vozovnice (3-dnevna, 7-dnevna) veljajo do datuma, ki je odtisnjen na njih.
 • Terminske (3,7-dnevne) vozovnice, sezonske in letne neprenosljive vozovnice niso veljavne brez fotografije imetnika.
 • Letna vozovnica velja od dneva nakupa eno leto (365 dni)
 • Vozovnice naložene v uro so veljavne samo skupaj z identifikacijskim kartončkom.
 • Izgubljeno ali poškodovano sezonsko ali letno vozovnico je mogoče nadomesti. Vozovnica se nadomesti ob predložitvi potrdila o izdaji ali identifikacijskega kartončka vozovnice, v 7 dneh po prijavi. Za izdajo nadomestne vozovnice zaračunamo stroške zamenjave po ceniku.
 • Sezonske oz. letne vozovnice s sliko za zaposlene lahko dobijo redno in pogodbeno zaposleni v objektih na Veliki planini, ter člani agrarne skupnosti, po ceni določeni v ceniku. Vozovnica je veljavna le s fotografijo imetnika in ni prenosljiva. Zamenjava upravičenca vozovnice je mogoča ob plačilu stroškov zamenjave. Vozovnica ni smučarska vozovnica.
 • Otroci do dopolnjenega 6. leta starosti se na žičniških  napravah lahko vozijo brez  vozovnice, vendar samo v spremstvu staršev oz. odrasle osebe.
 • Otroci do dopolnjenega 6. leta starosti v smučarskih klubih, šolah in tečajih s trenerjem ali vodjem vrste, potrebujejo veljavno otroško vozovnico.
 • Otroci do dopolnjenega 14. Leta starosti imajo ob predložitvi dokazila o starosti pravico do nakupa otroške vozovnice.
 • Upokojenci, otroci od 6 do 14 let, invalidi II in III kategorije in njihovi spremljevalci, dijaki, študentje, člani GRS, ZUTS, ISIA, SZS imajo ob predložitvi  ustreznega dokazila o starosti oz. statusu  popust za tiste  vrste  vozovnic,  ki so posebej označene na ceniku. Vozovnice so veljavne le skupaj z dokazilom o starosti oz. statusu.
 • Družine (oče, mati in njuni do štirje (4) otroci stari do šestnajst (16) let  so upravičeni do družinske vozovnice. Starost in sorodstveno razmerje se preverja z ustreznim dokumentom.
 • Popusti se med seboj ne seštevajo.

Povračilo kupnine

 • Kupljenih vozovnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitev kupnine. Družba ne prizna nobenega nadomestila za izgubljene vozovnice.
 • Slabo vreme, megla, veter, zapora prog, prekinitev in zastoj delovanja naprav niso razlogi za povrnitev kupnine ali podaljšanje veljavnosti vozovnice.
 • V primeru poškodbe smučarja, ob posredovanju reševalcev na smučišču, družba povrne kupnino samo za terminsko vozovnico in to na podlagi poškodbenega lista reševalne službe. Kupnina se povrne od naslednjega dne dalje. Družba ne povrne kupnine za terminsko vozovnico v primeru bolezni.
 • Kupnina se ne vrača spremljevalcem poškodovanega smučarja, ki so skupaj s ponesrečenim predčasno zapustili smučišče.
 • V primeru poškodbe imetnika sezonske smučarske vozovnice s sliko pred 20 januarjem, družba prizna 50% popust, ki ga kupec lahko ob predložitvi dokazila o poškodbi uveljavi pri nakupu nove sezonske vozovnice v naslednji sezoni. Pri uporabi vozovnice po 20. Januarju, družba ne prizna popusta.

Zloraba vozovnic

 • Vozovnice so neprenosljive, razen prenosnih letnih vozovnic.
 • Pri že kupljenih vozovnicah ni mogoče spremeniti veljavnosti vozovnic.
 • Poskus ali zloraba vozovnice in kršenje pravil varnega smučanja, so razlog za takojšen odvzem vozovnice. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe.
 • Pri zlorabi vozovnice je kršitelj dolžan za vsak dan ugotovljene zlorabe plačati odškodnino v višini trikratne vrednosti dnevne vozovnice, ali položiti do plačila odškodnine ustrezno varščino (oprema).
 • Družba si pri zlorabi vozovnice ali kršenju reda oz. pravil varnega smučanja, pridržuje pravico do kazenske prijave zoper kršitelja, oz. prijave sodniku za prekrške.
 • Pri zlorabi vozovnice je kršitelj, ki je udeležen v nesreči, sam dolžan poravnati stroške reševanja.

Poškodovanje naprav na smučiščih in žičnicah, varnost obratovanja

 • Velika planina d.o.o. vsako oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih zaračunava v skladu s cenikom. Samovoljno oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih se zaračuna 400 € na oglas + DDV. Čiščenje lepakov ali nalepk se zaračuna po dvojni ceni čiščenja.
 • Če družba ugotovi, da je obiskovalec poškodoval žičniško ali katero drugo napravo na smučišču, je povzročitelj ali njegov skrbnik dolžan povrniti škodo. Družba si pridržuje pravico do sprožitve kazenskega pregona zaradi poškodovanja tuje lastnine in ogrožanja varnosti prevozov. Do končne ugotovitve višine škode sme družba od povzročitelja zahtevati kavcijo v višini 200 € ali zadržati opremo.
 • Družba odreka dostop na žičnice in na smučišče vinjenim osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo ravnanje družba ne odgovarja.
 • Na vseh žičniških napravah je prepovedano kajenje, uporaba odprtega ognja ter odmetavanje cigaretnih ogorkov in smeti, zaradi nevarnosti požara na trasi žičnic.

Splošna določila za obratovanje žičnic

 • Delovni čas žičnic se prilagaja dnevnemu stanju vremenskih razmer.
 • Glede na število obiskovalcev, nihalna žičnica prične ali preneha voziti, pred ali po uradnem delovnem času, in vozi neprekinjeno ali pa na vsako polno uro.
 • Obiskovalci lahko naročijo posebno vožnjo izven delovnega urnika. Naročnik plača stroške izrednega zagona in stroške vozovnic po ceniku.
 • Družba lahko zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov izključi iz obratovanja posamezne žičniške naprave in smučarske proge. Zožena ponudbe ni razlog za znižanje cen vozovnic.

Prevoz otrok, domačih živali, prtljage in tovora

 • Na žičnicah je prepovedano prenašanje otrok in domačih živali v nahrbtnikih.
 • Prevoz osebne prtljage (1 kos/osebo) do 15 kg je brezplačen (kovček, nahrbtnik, torba, smuči itd.)
 • Prevoz tovora nad 15 kg se obračuna po ceniku v celotni teži.
 • Prevoz koles, zmajev in jadralnih padal je možen in dovoljen z nihalko, koles in jadralnih padal pa tudi z dvosedežnico Šimnovec. Prevoz se zaračuna po ceniku.
 • Prevoz plina in gorva se vrši ob petkih s posebno vožnjo ob 12.15. Prevoz se plača po ceniku.
 • Pred vstopom na sedežnico morajo snowboarderji obvezno odpeti eno vez.
 • Prevoz manjšega tovora do 300 kg se opravi takoj. Za prevoz tovora nad 300 kg je potreben predhodni dogovor z dežurnim strojnikom nihalke.
 • V ceno prevoza tovora ni všteta pomoč delavcev družbe pri nakladanju in razkladanju ter razvoz tovora po planini. Pomoč in razvoz se lahko posebej dogovori in plača.
 • Prevoz psa se zaračuna po veljavnem ceniku. Pri prevozu na nihalki morajo biti domače živali ustrezno zavarovane (jermen, nagobčnik, košara).

Zavarovanje in odgovornost

 • Imetnik vozovnice je z nakupom vozovnice pri prevozu na vseh žičniških napravah zavarovan zoper telesne poškodbe ali poškodovanje opreme oz. tovora, če poškodbe nastanejo po krivdi ali malomarnosti upravljalca žičnic.
 • Družba ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe in poškodovanje opreme imetnikov vozovnic in drugih oseb, če poškodbe nastanejo kot posledica neupoštevanja: razmer na smučišču, števila obiskovalcev, vremena, kakovosti snega, neprilagojene vožnje, neupoštevanja pravil FIS, oznak in navodil upravljalca žičnic, nezadostne telesne pripravljenosti, pomankljive športne opreme, smučanja in vožnje pod vplivom alkohola ali mamil itd.
 • Družba ne prevzema nobene odgovornosti za nepravočasno dostavo in prevoz nepravilno embaliranega tovora (poškodovanje, zmrzal, itd.). tovor mora biti pravilno embaliran in pripravljen za prevoz na žičniških napravah in zaščiten pred odtujitvijo, sicer ga mora spremljati lastnik ali predstavnik lastnika.
 • Pogoja za morebitni odškodninski zahtevek družbi sta predložitev veljavne smučarske vozovnice na dan poškodbe in zapisnik reševalne službe o nezgodi.   
 • V primeru povzročitve nesreče na smučišču si družba pridržuje pravico za sprožitev kazenskega postopka, oziroma postopka za prekršek zoper povzročitelja.

Posebne določbe o varnosti in redu na smučiščih

 • Smučar je na smučišču dolžan upoštevati navodila varnostne službe, delavcev žičnice in redarjev, upoštevati pa je dolžan tudi odredbe vseh opozorilnih in obvestilnih tabel na smučišču ter pravila FIS.
 • PREPOVEDANO JE smučanje v nasprortju s pravili FIS in določbami zakona o varnosti na javnih smučiščih ter vrivanje v vrste pred žičnicami. Kršitev se lahko kaznuje s takojšnjim odvzemom vozovnice brez odškodnine. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe.PREPOVEDANO JE smučanje po zaprtih progah, označenih z znakom ZAPRTA PROGA.
 • ABSOLUTNA PREPOVED velja za prehod preko ograj, s smučmi ali brez njih, saj le te omejujejo smučišče nad prepadi in različnimi vrstami (tudi snežnih) previsov in prepadov.
 • PREPOVEDANO JE smučanje po gozdu in po ruševju.
 • Reševalna služba in prva pomoč delujeta ves čas obratovanja žičniških naprav. Reševalci nadzirajo le urejena smučišča in odprte smučarske proge. Reševanje in prva pomoč na zaprtih smučarskih progah in izven urejenih smučišč se poškodovancem zaračuna v višini 200 € + DDV.
 • Smučanje po trasi vlečnic ni dovoljeno. Trase vlečnic se lahko prečka samo na posebej označenih mestih.
 • Hoja in sankanje po smučarskih progah nista dovoljena.
 • Vodenje psov na vrvici ali brez nje na smučarskih progah ni dovoljeno.
 • Vožnja z motornimi sanmi po smučarskih progah ni dovoljena.
 • Smučar mora biti na smučišču pripravljen na srečanje s teptalcem ali motornimi sanmi na nujni vožnji, še posebej na poteh, ki so označene za vožnjo teptalcev in sani.

PREVOZ PSOV IN DRUGIH ŽIVALI

 • Prevoz psov (razen službenih v času intervencije) je dovoljen pod pogojem, da je pes čist, zdrav, na vrvici in ima nagobčnik.
 • Psom vodičev ter psom pomočnikov invalidov ni potrebno imeti nagobčnika v skladu z ZZZiv-UPB2 13. člen.
 • Prevoz ptic, mačk in drugih malih živali je dovoljen le v kletkah ali na drug primeren način, ki ne moti in ne ovira ostalih potnikov, ob izpolnjevanju higiensko sanitarnih predpisov.

 

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI ''FOTOGRAFIRAJ & ZADENI''

-          Velika planina d.o.o., Kamniška Bistrica 2, 1242 Stahovica, je organizator nagradne igre ''Fotografiraj & zadeni''

-          Vsak pošiljatelj lahko v nagradni igri sodeluje z LE eno fotografijo

-          Čas trajanja nagradne igre je objavljen na spletni strani.

-          Velika planina d.o.o. (v nadaljevanju organizator) ima pravico spremeniti čas trajanja nagradne igre

-          Organizator mora po končani nagradni igri v roku 3 dni objaviti nagrajenca. Nagrajenec nagrado prevzame na blagajni nihalke na Veliko planino (Kamniška Bistrica 2, 1242 Stahovica) do najkasneje 1 teden po objavi nagrajenca.

-          Nagrajenec se mora ob prevzemu nagrade pokazati osebni dokument

-          Fotografije, poslane v času trajanja nagradne igre, ne smejo biti posnete pred datumom pričetka nagradne igre.

-          Udeleženec zgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja
 • udeleženec je kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri

-          Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad.

-          Vrsta in opis nagrad sta objavljena v razpisu nagradne igre na spletni in facebook strani.

-          Nagrade niso zamenljive za vrsto drugih nagrad, niso izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe

-          Nagrade (vozovnice za nihalko) lahko nagrajenec izkoristi do vključno 30.7.2017.

-          Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko zasebnega sporočila na svojem facebook profilu ali na svoj elektronski naslov, s katerega je bila fotografija poslana

-          Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni možna.

-          Organizator kot upravljalec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradne igre, in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval er obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

-          Organizator lahko vse prejete fotografije objavi v medijih in drugih spletnih portalih, za namen promocije Velike planine.

-          Ime in priimek nagrajencev bodo javno objavljeni na spletni in facebook strani, ter drugih komunikacijskih omrežjih.

-          Organizator lahko e-mail naslove, s katerih so bile fotografije poslane, doda na emailing listo ter sodelujočim pošilja novice o dogodkih. Organizator e-mail naslove ne bo posredoval tretjim osebam.

-          Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
 • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

- Nagrade:

1. nagrada: 1x nočitev za dve osebi v hišicah v Kampu Alpe 

2. nagrada: 2x povratna vozovnica za nihalko in sedežnico

3. nagrada: 1x povratna vozovnica za nihalko in sedežnico

Prvo nagrado, nočitev v Kampu Alpe, mora nagrajenec izkoristiti v času od 1.5.2017 do 15.6.2017. Podaljšanje nagrade ni mogoče.

Drugi in tretjo nagrado, mora nagrajenec izkoristiti v času od prejetja nagrade pa do 30.7.2017. Podaljšanje nagrade ni mogoče. 

Velika planina d.o.o.

Kamniška Bistrica, 23.3.2017